Cesta
   s Feng Šuej
Česká firma založená roku 1993JIN JANG
 • O Feng Šuej
 •    |   Naše služby
 •    |   Realizace a návrhy
 •    |   Videa
 •    |   Reference
 •    |   Kontakt
 •    |   Poradenství
 • O Feng Šuej

   

  CESTA S FENG ŠUEJ

   

   

  Možná se vám také někdy stává, že vstoupíte do nějakého bytu či zahrady a cítíte příjemnou atmosféru a pocit uvolnění. Do takovýchto prostor se pak rádi vracíte, ale někdy na vás naopak hned při vstupu padne tíseň a snažíte se takovéto místo co nejdříve opustit. Sami ani nedovedete definovat, proč ve vás ten prostor vyvolal právě takovéto pocity – jsou to barvy, nebo přeplněný pokoj, špatně zvolené vybavení či materiály? Důvodů může být nesčetně, ale také to může být jen jeden prvek, který naruší rovnováhu. Učení Feng Šuej v tomto směru odhaluje cestu, jak prostřednictvím různých metod a škol harmonizovat energii kolem nás a navodit rovnováhu sil. Feng Šuej se nám snaží ukázat, jak pozitivní energii ve svém okolí posílit nebo si ji přímo přitáhnout a naopak, jak se té negativní bránit. I malou úpravou (jako je například přesunutí postele nebo změnou výmalby stěn) můžete přispět ke změně svých pocitů. Pomocí pravidel Feng Šuej si prostor, ve kterém  pobýváte,  můžete vyladit tak, aby vám pobyt v něm přinášel uvolnění,  klid a harmonii. Zároveň si úpravami v duchu Feng Šuej můžete cíleně posílit jednotlivé oblasti života – zdraví, rodinné vztahy, partnerství, bohatství, přátelství, kariéru atd. 
   

  CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM FENG ŠUEJ

  Feng Šuej  (někdy také Feng Shui) je tradiční čínské  učení  staré  několik tisíc let, jehož cílem je harmonizace energie v prostředí, které nás obklopuje (byt, dům, zahrada, pracoviště, ale i krajina a město, ve kterých jsou naše domovy postaveny). Touto harmonizací vnášíme zároveň harmonii i do svých životů. 
  Feng Šuej vychází z Taoismu, čínského nábožensko-filosofického směru, jehož cílem je mimo jiné navození harmonického soužití člověka s přírodou, splynutí a souladu s přírodou. Jak už bylo uvedeno výše, pomocí využití pravidel FENG ŠUEJ se snažíme posílit pro nás pozitivní energii zvanou ČCHI (QI) a oslabit vliv energie negativní. ČCHI je životní energie, životní síla, která proudí vším a na mnoha různých úrovních, ovlivňuje tak veškeré dění kolem nás, proto je její harmonizace tak důležitá pro náš život ve všech jeho oblastech (po stránce zdravotní, finanční, osobních vztahů atd.). Správně zvolené barvy, materiály, doplňky a další vybavení bytu, kanceláře či zahrady mají tu schopnost vaše okolí ozdravit. Pomocí úprav podle pravidel Feng Šuej můžete ve svém bytě, domě či zahradě navodit vám příjemnou atmosféru, která vám poskytne pocit bezpečí, klidu a pohody. 

  V dnešní době se v západním světě začíná tato východní metoda – Feng Šuej - stále více rozšiřovat. Začínáme si uvědomovat,  že vazba  s  přírodou  je  narušená, vzdalujeme se jí. Lidé se začínají více zamýšlet nad smyslem života a hledají hodnoty, které  by jim v životě  přinesly harmonii a  rovnováhu. S Feng Šuej  se  můžeme vydat na cestu blíž k přírodě a harmonii. Vždyť vlastně význam slova TAO se dá vyložit jako „POČÁTEK“ nebo „CESTA“, tak ji pojďme následovat.  Podle legendy sepsal základní knihu Taoismu nazvanou „Tao te t´ing“ („Kniha o cestě a ctnosti“) mistr Lao-c´. V  jednom z jeho  citátů se  můžeme  dočíst, že  „Čistota a  klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem.“  Jde o jednu z hlavních myšlenek, o kterou se Feng Šuej opírá a nejde jen o čistotu a klid v prostředí, které nás obklopuje, ale také v nás samých. Zastavme se a zamysleme se nad tím, co od života očekáváme, jakým jdeme směrem a zda se blížíme k našim očekáváním. Jestli náhodou nejdeme špatným směrem, nebo jsme neuvízli ve slepé uličce. Meditace může být dobrým začátkem, abychom více poznali sami sebe, sjednotili si myšlenky, uvědomili si cíl, ke kterému bychom rádi došli. Poslouchejme svůj vnitřní hlas a vnímejme své pocity, stanou se dobrými průvodci našimi životy. 

   

  FENG ŠUEJ = VÍTR A VODA

  Když se budeme pídit po významu čínských slov FENG ŠUEJ, zjistíme, že slovo FENG v překladu znamená VÍTR a ŠUEJ (SHUI) pak VODU.  Jde o to, že samotné učení vlastně vzniklo na základě pozorování dění a řádu v přírodě - vědění odvozené ze zkušeností. Právě VODA a VÍTR byly pro obyvatele Číny (a nejen Číny) důležitými ukazateli. Dobrý vítr „přivál“ bohatou úrodu, pokud byl ale příliš silný, mohl vše v mžiku zničit. Stejně tak i voda, která přitékala plynule, zajišťovala dostatek ryb i potřebné závlahy. Naopak stojící voda i vzduch s sebou často nesly nemoci a hlad, na druhou stranu ani silný povodňový příval vody nepřinesl nic dobrého.
  V duchu učení Feng šuej se tedy bráníme jednak stagnující energii, ale na druhou stranu i příliš rychle tekoucí energii. Podle Feng Šuej se snažíme provést takové změny v našem prostředí, aby energie mohla proudit přirozeně a volně jako potůček v krajině. A právě bublající potůček a jemný větřík dovedou odnést energii špatnou a přinášet stále novou svěží energii do našich životů. Však si sami představte, jestli byste se cítili dobře v místě, kde by na vás dlouhodobě útočil silný vítr, ale ani stojatá bažina v naší blízkosti na nás nebude mít blahodárné účinky.
   
   
  JIN A JANG

  K Feng Šuej neodmyslitelně patří také pojmy JIN A JANG. Jde o dvě navzájem opačné síly nacházející se v každé části vesmíru, tudíž i kolem nás a v nás. Tyto energie se neustále pohybují, navzájem se doplňují a tvoří jeden celek (den a noc, rub a líc, tma a světlo,…) a právě neustálá dynamická přeměna energií JIN a JANG je zdrojem energie Čchi. Feng Šuej umožňuje poznat a ovlivňovat vzájemné prolínání těchto energií tak, aby vznikla jejich rovnováha, čímž se utvoří dokonalá atmosféra pro náš život a všechny naše činností. Symbol zobrazující vztah těchto dvou sil se nazývá MONÁDA a ukazuje, že nic není tvořeno jen JINEM nebo jen JANGEM – zastoupení JINU uprostřed JANGU je znázorněno černým okem bílé ryby a zastoupení JANGU v JINU je zobrazeno bílým okem černé ryby. 
                                                         
                                                                        MONÁDA 


  5 PRVKŮ

   

  Ve Feng Šuej pracujeme s pěti základními prvky (elementy), které vznikají vzájemným dynamickým působením mezi Nebesy a Zemí. Těchto pět prvků představuje pět základních kvalit všudypřítomné energie ČCHI. Jde o prvky Dřevo - Oheň – Země – Kov - Voda a každý z nich se pojí s určitou barvou, tvarem, materiálem, světovou stranou, orgány v těle, počtem, ale i s psychickým stavem či povahou člověka, chutěmi a spoustou dalšího kolem nás. Toto se pak zákonitě projevuje právě v našem vnímání svého okolí.
  Ve Feng Šuej tedy pracujeme s těmito pěti elementy a zohledňujeme fakt, že je mezi nimi úzký vzájemný vztah projevující se v cyklech. V cyklu GENEROVÁNÍ, kterému říkáme také „vztah matka – dítě“, nám DŘEVO rodí OHEŇ, OHEŇ ZEMI, ZEMĚ KOV, KOV VODU a VODA DŘEVO. Prvek, který rodí následující prvek, čímž ho vyživuje a dává mu energii, je tímto rozeným prvkem zároveň oslabován a energii tímto ztrácí, v tomto případě mluvíme o cyklu OSLABENÍ (nebo také VYČERPÁNÍ). Dále existuje mezi těmito elementy cyklus OVLÁDÁNÍ, který při grafickém ztvárnění vytvoří PENTAGRAM mezi prvky. V tomto cyklu říkáme, že VODA ovládá (hasí) OHEŇ, OHEŇ ovládá (taví) KOV, KOV ovládá (seká) DŘEVO, DŘEVO ovládá (vyčerpává) ZEMI, ZEMĚ ovládá (kalí) VODU. Ovládaný prvek je tedy takto oslabován. Pokud tento cyklus obrátíme, dostaneme se do vztahu VZDORU. Všechny prvky tedy mají k sobě prvky, které je podporují a prvky, které je oslabují, jde o neustálé prolínání vlivu mezi prvky. I tady podle Feng Šuej tedy opět hledáme rovnováhu mezi těmito elementy.

   

                                                            CYKLUS GENEROVÁNÍ        


  ŠKOLY FENG ŠUEJ

   

  Během vývoje Feng Šuej došlo ke vzniku nespočetného množství škol - jen některé z nich si ovšem svou cestu našly až do dnešních dnů. Ve Feng Šuej se opíráme například o tyto hlavní školy:  Škola formy - Škola tvaru, Škola kompasu či Analytická škola. Neodmyslitelně je také s Feng Šuej spojena Čínská astrologie.

   

  METODIKA PĚTI NEBESKÝCH ZVÍŘAT

  Podle pravidel Feng Šuej pracujeme s metodikou Pěti nebeských zvířat, která napomáhá při výběru vhodného pozemku pro stavbu domu a zároveň nám pomáhá hledat a podpořit ideální polohu samotného domu. Pro již postavený dům můžeme vhodnými zásahy tato zvířata symbolicky podpořit či doplnit. Snažíme se vždy vnímat dům a jeho okolí jako celek. Jde o to, aby stavba byla chráněna symbolickou přítomností těchto nebeských strážců, čehož můžeme dosáhnout řadou pomocníků přirozeně existujících v krajině (např. přírodními útvary - hora, kopec, větší kámen, les...), ale také nám mohou pomoci lidskou rukou vytvořené prvky (domy, zídky, sošky, cesty...). Pro tyto účely rozděluje Feng Šuej prostor kolem domu do 4 kvadrantů a každý z těchto sektorů chrání symbolicky jiné Nebeské zvíře. Prostor v „zádech“ domu chrání ŽELVA, která je tak kryje. ŽELVA symbolizuje bezpečnost, stabilitu, zadržuje nepřátele, ale také je symbolem dlouhověkosti. Před domem vládne OHNIVÝ PTÁK FÉNIX, který v krajině pátrá po případné hrozbě. Napravo najdeme TYGRA, který symbolicky představuje sílu, často tak bývá umisťován jako ochránce budov; zahradu chrání například proti řádění přírodních živlů. Vlevo hledáme DRAKA, který odráží negativní vlivy a je symbolickým nositelem hojnosti a blahobytu. Ve středu pak najdeme páté nebeské zvíře - HADA, který je představitelem vedení a koncentrace. Jsou-li zvířata správně podpořena, vzniká tak místo pro zdravé a spokojené bydlení.

   

   

  SCHÉMA BA-GUA

  Jedním z dalších systémů, se kterými Feng Šuej pracuje, je BAGUA (někdy také PA-KUA). Prostor je rozdělen podle světových stran a v těchto sektorech se pak vytváří harmonické prostředí podle energií, které jsou s těmito světovými stranami spojeny. Hlavním nástrojem je schéma BA-GUA, což v překladu znamená 8 TRIGRAMŮ, jde vlastně o rozšíření teorie principu JIN & JANG. Každý trigram je složen ze tří čar plných (JANG) nebo přerušovaných (JIN), nebo jejich kombinací. S trigramy, jakožto základem pro 64 hexagramů, pracuje kniha I-ŤING (tj. Kniha proměn, což je starý čínský věštecký text) – Základ vědomostí o životě. Tyto trigramy jsou uspořádány do tabulky tvořící osmiúhelníkový symbol. Každý z trigramů je spojen se světovou stranou, dále s některým z pěti elementů a pojí se také k různým oblastem našeho života (Děti, Nápomocní přátelé, Kariéra, Poznání, Rodina, Bohatství, Sláva, Vztahy). BA-GUA tabulku můžeme aplikovat na prostor bytu či domu, zahrady, ale i pracoviště či provozovny a následně vyvodit patřičné závěry a doporučení, kterými lze vyladit případná disharmonie.

   

   

  ZAHRADA

   

  Na přírodu a potažmo zahradu je dobré se dívat jako na živoucí organismus. Zkuste se projít zahradou s otevřenou myslí a vnímáním, třeba uslyšíte, jak k vám promlouvá. Sledujte také, jak se zahrada mění během dne či ročních období, jestli se v ní zdržují ptáci a jak na vás působí ve svých jednotlivých částech. Jak se cítíte, když do zahrady vstupujete a jaké máte pocity, když jste v zadní části zahrady?  

   

   

  I v zahradě se snažíme stejně jako v domě podpořit harmonii a sladit ji s okolím a lidmi, kteří v ní žijí či pobývají. Snažíme se o to, aby každý z pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda) byl v zahradě zastoupen, ovlivňujeme tak energetickou rovnováhu. Rozmístění prvků pak provádíme nejen podle sektorů a světových stran, ale i dalších principů Feng Šuej. K úpravám zahrady bychom měli přistupovat s citem a svými zásahy jemně nasměrovávat energii a umožnit jí, aby se mohla volně pohybovat. 

   

   

  ROSTLINY V INTERIÉRU PODLE FENG ŠUEJ

   

  (podklady pro článek v příloze deníku PRÁVO - Deník VÍKEND - duben 2017) 

   

  Feng Šuej je starověká čínská filosofie, která nám (velice zjednodušeně řečeno) ukazuje cestu, jak uvést energie, které jsou všude kolem nás, ale i v nás, do rovnováhy. Cílem je vytvořit harmonické prostředí, které umožní plynulý tok energie Čchi, což vytváří příznivé podmínky nejen pro naši duševní rovnováhu a pohodu.  Podle taoistického pojetí vnímáme Čchi jako univerzální energii, životní sílu, která vším prostupuje, a to na mnoha různých úrovních; ovlivňuje tak veškeré dění kolem nás, proto je její harmonizace tak důležitá pro náš život ve všech jeho oblastech (po stránce zdravotní, finanční, osobních vztahů atd.). Energie Čchi je tvořena dvěma základními složkami, kterými jsou Yin a Yang. Ty jsou v neustálém pohybu, při kterém na sebe navzájem působí a doplňují se, a my se snažíme o jejich rovnováhu. Touto harmonizací zároveň vnášíme harmonii i do svých životů.

  A jak se můžeme sami podílet na harmonizaci prostředí kolem nás? Správně zvolené barvy, materiály, doplňky a další vybavení bytu, kanceláře či zahrady mají tu schopnost naše okolí ozdravit. Pomocí úprav podle pravidel Feng Šuej můžeme ve svých bytech, domech či zahradách navodit příjemnou atmosféru, která nám poskytne pocit bezpečí, klidu a pohody. Důležitou roli hrají v našich životech rostliny, které mohou také pozitivně ovlivnit proudění toku energie požadovaným směrem.

  Dříve lidé žili více v souladu s přírodou, sledovali ji, dbali jejích zákonů, naslouchali jí a řídili se cykly, které se v ní pravidelně opakují;  převážnou část svých činností jim pak podřizovali a od nich odvíjeli. Většina z nás už sice není s přírodou tak úzce spojena, ale její blahodárný vliv si, třeba při procházce lesem, rozkvetlou loukou, nebo v blízkosti meandrující řeky, mnohokráte uvědomujeme. Často nám ale naše práce a povinnosti neumožní podívat se do přírody tak často, jak bychom si představovali. A ne každý má u domu zahrádku či zahradu, aby si po náročném dni mohl sednout třeba na lavičku a odpočívat při zpěvu ptáků, obklopen vůněmi stromů, květin či bylin a pozorováním okolní zeleně a dalších barev a rozmanitostí skrývajících se v zahradě.  Ale i když bydlíme v tom nejmenším bytě v sídlišti, i tam si můžeme vnést trochu přírody, zeleně… Mohou nám v tom pomoci i pokojové rostliny, které v místnosti navodí příjemnější atmosféru a mimo to, mohou být podle Feng Šuej právě nositelem pozitivní energie Čchi. Rostliny tak mohou energeticky obohatit prostředí.

  Podle Feng Šuej lze vše kolem nás vnímat jako projev pěti prvků (vody, dřeva, ohně, země a kovu), vše má tedy vibraci některého z těchto elementů. Tyto elementy se mohou podporovat, ale také třeba vyčerpávat, čehož také učení Feng Šuej, při hledání rovnováhy, využívá. Různou energii těchto elementů můžeme vyjádřit několika způsoby – samotným materiálem, barvou, ale i tvarem. Umístěním rostlin do bytu zde primárně aktivujeme element dřeva, a pokud mají rostliny například výrazné barevné květy, pak se aktivují i další elementy dle jejich barev. Přiřazení rostlin k ostatním elementům se může dále odvíjet například od tvaru listů, nebo jejich vzrůstu. 

  Vraťme se ale k elementu dřeva, se kterým se mimo jiné pojí zelená barva. Zelená barva je neodmyslitelně spojená s přírodou a růstem, nejen tím fyzickým. Na rozdíl od červené barvy, která podle pravidel Feng Šuej aktivuje, ta zelená přináší klid a uvolnění, čímž také může pomáhat při odstraňování stresu. Dodává zároveň pocit bezpečí a ochrany a celkově má blahodárný účinek na nervový systém. Zelená nás také podporuje v nových začátcích a povzbuzuje v nás kreativitu. Výše uvedené také potvrzuje myšlenku, že rostliny kolem nás mohou pozitivně ovlivňovat nejenom naši psychiku. Element dřeva má podle pravidel Feng Šuej své opodstatněné místo na východě, jihovýchodě, ale i jihu. Pokojové rostliny umístěné do těchto částí pokoje či bytu zde přinesou podporu daných oblastí – na východě jde o oblast rodiny, předků a minulosti; na jihovýchodě jde pak o oblast blahobytu (ale uvědomme si, že bohatí jsme, i když jsme šťastní, nedívejme se na tuto oblast jen z materiálního pohledu);  a s jihem se pak pojí sláva, společenské uznání a cíle.  Když pak rostlina v některé části bytu chřadne, může to poukazovat na nějaký problém spojený s danou oblastí života.

  Ale při umisťování rostlin hrají roli i další faktory a pravidla. Pokojové rostliny nám svým správným umístěním mohou často posloužit i jako pomocníci při nápravě některých prohřešků proti pravidlům Feng Šuej. Například nám mohou účinně pomoci při zakrytí ostrých rohů, kterým se ve Feng Šuej snažíme vyhnout, protože jsou považovány za zdroj negativní energie. Vysoká rostlina, která roste přímo vzhůru, nám zase může pomoci „odlehčit“ tlak stropních trámů nebo nízkých či skosených stropů. Rostliny nám ale také mohou pomoci „vytáhnout“ energii do patra, pokud se budou třeba pnout po zábradlí nahoru. Nebo je můžeme s citem postavit do míst, kde energie „teče“ příliš rychle, jde například o dlouhé chodby - v přírodě jsou totiž přirozenější oblé linie, kde může energie „protékat“ jako meandrující říčka.

   

  Protože zdrojem pozitivní energie je i čistý a svěží vzduch, jsou i po této stránce právě rostliny důležitým pomocníkem. Vědci z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), dokázali schopnost zkoumaných rostlin filtrovat vzduch a vytvářet tak zdravější prostředí.  Podle výsledků jejich výzkumu následující rostliny dovedou ze vzduchu efektivně odčerpávat nezanedbatelné množství škodlivin (jako např. formaldehyd, benzen a trichloretylen, které se mohou vylučovat například z barev a lepidel vašeho nábytku, z izolací, překližek či koberců, a které mohou způsobovat bolesti hlavy, alergie, chronická onemocnění a řadu dalších potíží). Ptáte se, jaké rostliny mají takovouto schopnost? Takovými to schopnostmi oplývají například břečťan popínavý, tchýnin jazyk, gerbera, chryzantéma, fíkus lidově zvaný benjamínek, lopatkovec s krásnými bílými květy, či vybrané druhy dracén a další. 

  V Číně je velice oblíbenou rostlinou například bambus, je totiž považován za symbol štěstí, dlouhověkosti a úspěchu a má to i své opodstatnění. S jeho využitím se v této krajině setkáte téměř na každém kroku - od krásných rostlin v zahradách, přes nábytek z bambusu, po například využití v čínské kuchyni. Ale i u nás si tato rostlina získává své místo, ať už v interiéru či exteriéru. V západním světě si však do interiérů podle botaniků umisťujeme místo bambusu často rostlinu - dračinec pruhovaný (zvanou také jako šťastný bambus), jedná se o rostlinu svým vzhledem velice bambusu podobnou. Pokud si ji domů pořídíte, zkuste si stonky svázat červenou stužkou….

  Dalšími rostlinami jsou napříkladlotos, který je pro Buddhisty posvátnou rostlinou, symbolem znovuzrození a čistoty. Chryzantéma jako symbol věčného života, ale také štěstí. Další oblíbenou rostlinou podle učení Feng Šuej je například pivoňka, kterou považují Číňané za „královnu květin“, která obzvláště ženám může přinést velké štěstí. Orchidej, které se říká květina naděje - pokud máte nějaké přání, zkuste se v duchu spojit s touto květinou, může vám být nápomocná. Své místo má i magnolie, která je důležitým pomocníkem třeba v tradiční čínské medicíně. I limeta a pomerančovník mají v Číně své důležité místo, ve spojení s větvemi hojně obsypanými zralými plody, symbolizují příchod prosperity a blahobytu. V této souvislosti je tedy ideálním umístěním pro tyto rostliny jihovýchod, oblast bohatství.

  My můžeme svůj výběr směřovat k rostlinám v našich podmínkách běžnějším a osvědčeným, i když řada uvedených rostlin oblíbených v Asii už našla své místo i v našich domácnostech. Oblíbenými jsou v našich podmínkách například ibišky, jejichž výběr můžeme vést podle barev nádherných květů. Nebo si můžeme „přizvat“ na pomoc na podporu dobrých rodinných vztahů fíkus benjamínek, tudíž jej ideálně umístěme na východ. Nebo africká fialka, begonie, monstera, kalatea, kroton, již výše zmíněný lopatkovec a břečťan. Mohla bych výčet rozšířit o další a další rostliny, ale vyrazte sami do květinářství či zahradnictví a nechte se vést svým vnitřním hlasem a vnímejte své pocity, stanou se vám dobrými průvodci. 

  A na co bychom si měli dát při výběru rostlin pozor? Kaktusy a rostliny s ostny vytvářejí až agresivní energii. Zřejmě každý se už někdy o trn píchl, proto nám podvědomě při pohledu na takovouto rostlinu vyvstane nepříjemný pocit, někdy až pocit ohrožení. Přesuňte je raději do zahrady, kde mohou zastávat ochrannou funkci. S opatrností bychom ale měli také umisťovat i rostliny s ostrými listy, které vysílají podle Feng Šuej terminologie „otrávené šípy“. Nemusíme se jim úplně vyhýbat, ale neměli bychom je určitě umisťovat do ložnice, nebo míst, kde často pobýváme, abychom takovouto rostlinu neměli třeba v zádech při sezení na sedací soupravě, či u pracovního a jídelního stolu. Obecně platí, že rostliny se zaoblenými a kulatými listy jsou mnohem příznivější (např. oblíbený fíkus, který je nenáročný na pěstování). Za příznivé jsou ve Feng Šuej považovány také například rostliny s dužnatými listy, třeba aloe vera nebo tlustice, které jsou zároveň léčivkami.

  A nesmíme zapomenout na takové bylinky na kuchyňském parapetu (např. levandule, šalvěj, bazalka, máta, dobromysl, rozmarýn, …), které nám nejenom tuto část bytu oživí a budou praktickým pomocníkem, ale také místnost provoní. Aroma z lístků, byť v nepatrném množství, má na naše zdraví a mysl také pozitivní účinky.

  Vedle už zmíněných pozitivních vlivů, mají rostliny i další příznivé funkce, například - můžou tlumit hluk či regulovat vlhkost vzduchu. V zimě, kdy topíme, nám mohou účinně pomoci zvlhčit vzduch v místnosti rostliny s velkými listy.

  Platí ale zásada, že je třeba všechny rostliny v bytě udržovat zdravé, svěží a bez nánosů prachu, který šíří pokojem negativní energii, je potřeba jej proto pravidelně stírat. Snažte se suché listy odstraňovat co nejdříve, protože nemocné a suché rostliny vytvářejí velké množství stagnující, jinové energie, která nás může unavovat až deprimovat. Platí to i pro sušené kytice, tuto ozdobu byste ze svého bytu měli co nejdříve odstranit. Důležité je se o rostliny dobře starat, jen tak s sebou přináší pozitivní energii. Správnou péči pro jednotlivé rostlinky najdete buď v řadě moudrých knih, na Internetu, nebo vám rádi poradí i samotní prodejci těchto rostlin. Aby se dostavil ten správný efekt, pohled na ně by vám měl být příjemný.

  Ale pozor, pro děti, nebo domácí mazlíčky, mohou být některé z rostlin jedovaté, ale i jinak nebezpečné, pokud by na sebe například květináč s rostlinou strhly, proto je umisťujte raději dál z jejich dosahu. Nebraňte se ale tomu do dětského pokoje umístit také nějakou rostlinku. Výběr směřujte podle věku dětí, aby rostlinka nebyla příliš náročná na pěstování a byla bezpečná. Nechte dítě, aby vám s výběrem pomohlo, bude mít radost, že se mohlo zapojit a zároveň u rostlinky, která je upoutá, je vyšší pravděpodobnost, že jim vydrží déle zájem o jejich pěstování. Děti budou sledovat, jak jejich rostlinka roste, mění se, případně kvete. To, že se děti budou o rostlinku také samy starat, je může vést nejenom k zodpovědnosti, trpělivosti, ale i lásce k přírodě. 

  Snažte se rostliny rozmisťovat ve svém okolí také pocitově, určitě ale platí pravidlo „všeho s mírou“, nechceme si doma připadat jako v džungli, jde nám o rovnováhu. Respektujte při rozmisťování také pocity těch, kteří se v jednotlivých pokojích budou často pohybovat, chceme přece mít kolem sebe spokojenou a šťastnou rodinu. 

  V místnostech, kde máte pocit, že by se kvůli nedostatku světla nebo jiných podmínek rostlinám nedařilo vůbec, pověste na stěnu jejich obraz nebo fotografii, i tak budou mít velkou vibrační sílu.

  Přeji vám, ať vám krása a vibrace správně zvolených a pěstovaných rostlin přirozeně šíří do vašeho okolí harmonii, klid a lásku.